ARCHEOLOGIA

Pojęcie odnoszące się do nazewnictwa tej dziedziny wiedzy pochodzi z zestawienia dwóch słów zaczerpniętych z języka greckiego, a mianowicie archaios czyli dawny i stary oraz logia a więc mowa i nauka. Jest to dziedzina wiedzy historycznej, jaka ma na celu odzwierciedlać wszelkie przeobrażenia jakie miały charakter społeczny i kulturalny i wydarzyły się w dawnych czasach, to jest w przeszłości człowieka, a wszystko to za pośrednictwem gruntownych analiz pozostałości na ziemi, w wodzie, materialnych, rozmaitego typu działań człowieka. W tym zakresie warto wspomnieć o źródłach archeologicznych. Początki istnienia tej dziedziny historii wiążą się z okresem 1748 roku, kiedy to zdecydowano się na rozpoczęcie pierwszych prac wykopaliskowych. Miały one miejsce w Herkulanum oraz Pompejach. Były one sfinansowane przez władcę Królestwa Obojga Sycylii. Warto dodać, iż badania te stanowiły tajemnicę. Efektem pierwszych prac w tym kierunku stało się dzieło Geschichte der Kunst des Altertums. Jako źródła archeologiczne rozumie się natomiast dzieła ludzkie, a więc artefakty. Dodatkowo należy też wspomnieć o ekofaktach, a wiec śladach wpływania i działalności człowieka na środowisko nas otaczające. W zakresie źródeł archeologicznych wyszczególnia się natomiast podział na dwa podstawowe ich typy, w tym nieruchome i ruchome. Te pierwsze to wszelkiego rodzaju obiekty, te drugie natomiast to z kolei przedmioty. Pierwsza grupa obejmuje zatem ruiny zabytkowych, dawnych miejsc, ślady orki, groby, pozostałości budowli czy nawet starożytne trasy. Z kolei jako obiekty ruchome rozumie się przykładowo narzędzia oraz ich fragmenty, naczynia itd.

Źródło: