NAUKI POMOCNICZE HISTORII

Wśród nauk pomocniczych historii wyszczególnia się szereg rozlicznych zagadnień o charakterze historycznym, jakie wpływają na pracę historyków badających tę sferę wiedzy. Niektóre to są zupełnie odrębne, niepowiązane z historią dziedziny, które funkcjonują także jakie osobne nauki, inne natomiast pełnią rolę ściśle połączonych z historią nauk, których istnienie nie miałoby sensu, gdyby właśnie nie historia. Są one wręcz stworzone i opracowane dla rozwoju historii i jej łatwiejszego budowania oraz zgłębiania. Bez nauk pomocniczych nie byłoby możliwości przeprowadzenia sprawnej interpretacji i analiz faktów, a także są one niezbędne do tego, żeby zrozumieć dostępne źródła i materiały. Musimy także wspomnieć, iż większość charakteryzowanych tu nauk pomocniczych historii opiera się na ścisłym powiązaniu z rozmaitymi metodami badań historycznych. Dzięki temu można ustalać fakty rzetelnie i jakościowo. Istnieje w obrębie opisywanych tu gałęzi naukowych także i pewna grupa nauk, jakie są jedynie metodami badawczymi. Przykładem ich jest chociażby statystyka historyczna. Warto wspomnieć również o specyficznym podziale na klasyczne zestawienie nauk pomocniczych historii oraz ich poszczególnych gałęzi. W tym zakresie wyróżnia się archeologię prawną, archiwistykę, archiwoznawstwo, bibliologię historyczną, kodykologię oraz chronologię. Nie zapominajmy także o równie ważne dyplomatyce, genealogii czy geografii historycznej. Ważne miejsce wśród nauk pomocniczych historii zajmuje kartografia, weksylologia, falerystyka, heraldyka, język oraz kultura literacka, numizmatyka, metrologia, paleografia, brachygrafia czy epigrafia. Warto wspomnieć też o kryptografii, neografii, sfragistyce, prasoznawstwie czy papirologii oraz źródłoznawstwie.

Autor: