ARCHIWISTYKA


Do popularnych rodzajów gałęzi historycznych zaliczyć należy archiwistykę. Jest to dziedzina humanistyczna, która stanowi odrębną dyscyplinę naukową zrodzoną z historii. Istnieje kilka charakterystycznych nauk, jakie także mają ścisły związek z archiwistyką, a mianowicie jest to informacja naukowa oraz bibliotekoznawstwo. Jeżeli natomiast mowa o tym, co stanowi przedmiot badania archiwistów, to oczywiście są to dokumentacja oraz archiwa. Można wyszczególnić kilka zagadnień podstawowych, które wchodzą w skład archiwistyki. Po pierwsze, jest to aktoznawstwo- badania w tym przypadku opierają się na analizowaniu w sposób szczegółowych archiwaliów. Analizuje się je pod względem zarówno fizycznym, jak i merytorycznym. Po drugie, archiwiści upodobali sobie także zagadnienie problemów gromadzenia, czyli sprawowanie kontrolingu i nadzoru nad aktotwórcami. Analizują jaki sposób akta i archiwalne materiały przechowywać, jak je rozmieszczać, opracowywać, udostępniać dokumentację i sporządzać pomoce archiwalne. Warto wspomnieć, iż archiwistyka jest bardzo szeroką dziedziną, w skład której wchodzi kilka odrębnych nurtów, na jakie składają się teoria archiwalna, metodyka archiwalna oraz archiwoznawstwo. Jeżeli chodzi o teorię archiwalną to opiera się ona na analizowaniu historii dyscypliny, zakresie i zmianach w niej następujących. To prowadzić ma do tworzenia norm, zasad archiwalnych, rozmaitych dziedzin istnienia archiwów itd. Metodyka archiwalna z kolei podkreśla najważniejsze sposoby funkcjonowania archiwów w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania oraz przekazywania dalej. Natomiast trzeci z nurtów to archiwoznawstwo – badanie dziejów archiwów.

Źródło: